Všeobecné obchodní podmínky

1. Definice pojmů

1.1"Prodávající" se rozumí společnost Topánky E-shop s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, Slovensko, identifikační číslo 35 685 913, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, ve vložce č. 10594 / B, oddíl Sro,
1.2"E-shop" se rozumí internetový obchod umístěn na internetové stránce www.novesta.cz,
1.3"Kupující" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím E-shopu odeslala Prodávajícímu objednávku,
1.4"Spotřebitel" se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání,
1.5"Smlouva" - kupní smlouva o prodeji zboží na internetovém obchodě uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím. K uzavření Smlouvy dochází potvrzením objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany Prodávajícího Kupujícímu.

 

2. Úvodní ustanovení

2.1Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky prodeje produktů značky NOVESTA na E-shopu a jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím.
2.2Každý Kupující je povinen seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to ještě před odesláním objednávky. Zadáním objednávky Kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
2.3Kontaktní údaje Prodávajícího pro účely uplatnění práv, včetně uplatnění reklamace, podání stížnosti nebo jiného podnětu, jsou následující:
Prodávající: Topánky E-shop, s. r. o.
Adresa: Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
Adresa pro vrácení zboží: EXPANDECO - Topánky E-shop s.r.o., Fraňa Kráľa 16, 966 81 Žarnovica, Slovensko

Telefonní číslo: +421 233 006 793
E-mailová adresa: eshop@novesta.sk

 

3. Objednávka a uzavření Smlouvy

3.1Prodávající nabízí zboží uvedené v E-shopu. Kupující si může nabízené zboží objednat prostřednictvím E-shopu. Prodávající není povinen s Kupujícím uzavřít smlouvu.
3.2Kupující objednává zboží elektronicky - kliknutím na tlačítko "Do košíku" a následně řádným vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který odešle Prodávajícímu. Kupující je povinen při objednání zboží uvádět pravdivé a úplné údaje.
3.3Spotřebitel odešle objednávku stisknutím tlačítka "Objednaj - Objednávka s povinností platby".
3.4Neprodleně po zadání objednávky potvrdí Prodávající Spotřebiteli přijetí objednávky.
3.5Prodávající bezprostředně před odesláním objednávky informuje Spotřebitele výslovně, jednoznačně a srozumitelně způsobem přiměřeným použitému prostředku dálkové komunikace o (i) hlavních vlastnostech zboží nebo o charakteru služby, (ii) celkové ceně včetně všech daní, nákladů i poplatků za dopravu, (iii) délce trvání Smlouvy, pokud jde o smlouvu na dobu určitou, a (iv) minimální délce trvání závazků Spotřebitele.
3.6Při prodeji zboží je každá nabídka limitovaná množstvím zboží, které má Prodávající k dispozici. Po potvrzení objednávky je Prodávající oprávněn oznámit Kupujícímu, že zboží je vyprodáno; takové oznámení se považuje za odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího.

 

4. Platobní podmínky a dodací podmínky

4.1Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu cenu uvedenou v E-shopu při konkrétním zboží. Cena je uvedena včetně DPH i jiných daní a poplatků, bez nákladů na dopravu. Konečná cena včetně nákladů na dopravu bude Kupujícímu vyobrazena v sumáře objednávky před odesláním objednávky a bude uvedena v potvrzení o přijetí objednávky.Prípadné akciové zľavy platia len pre tovar výslovne označený v akciovej ponuke Predávajúceho, a to len do vypredania zásob takéhoto tovaru.
4.2Případné slevy platí pouze pro zboží výslovně označen v akciové nabídce Prodávajícího, a to jen do vyprodání zásob takového zboží.
4.3Kupující si zvolí jeden z následujících způsobů placení ceny zboží:
a) dobírka - Kupující zaplatí cenu při převzetí zboží přepravci, cena dobírky je 30 KČ,
b) převodem na účet Prodávajícího,
c) Paypal,
d) online platobnou kartou,
e) Komerční banka,
f) Česká spořitelna
g) Raiffeisen,
h) mBank,
i) MONETA Money Bank,
j) Sberbank CZ,
k) Fio banka,
l) Era - Poštovní spořitelna,
m) Československá obchodní banka,
n) UniCredit Bank CZ.
4.4Prodávající si splní svou povinnost dodat Kupujícímu zboží tím, že ho odešle prostřednictvím Prodávajícím vybraného přepravce na místo dodání uvedené v objednávce Kupujícího.
4.5Prodávající dodá Kupujícímu objednané zboží ve lhůtě závislé na dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího, přičemž obvyklá lhůta dodání je do 30 (třicet) pracovních dní. Kupující bere na vědomí, že tato lhůta je pouze orientační a nezávazná. 
4.6Prodávající dodává zboží na území České republiky. 
4.7V případě objednávky zboží za souhrnnou cenu alespoň 3 000 KČ včetně DPH nehradí Kupující náklady na dodávku zboží v rámci území České republiky. Tím není dotčena povinnost Kupujícího platit cenu dobírky. 
4.8Ustanovení odst. 4.3 písm. a) platí pouze pro dodávky zboží na území České republiky. Pro dodávku zboží do zahraničí dohodne Prodávající s Kupujícím zvláštní dodací podmínky.
4.9Kupující je povinen převzít zboží v místě uvedeném v objednávce. Při převzetí zboží je Kupující povinen důkladně zkontrolovat zboží i jeho obal a potvrdit svým podpisem převzetí zboží. Pokud Kupující zjistí, že obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen oznámit to přepravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí, je Kupující povinen vyhotovit s přepravcem záznam o poškození zboží.

 

5. Reklamace 

5.1Spotřebitel je povinen uplatnit požadovaný způsob vyřízení reklamace nejpozději při.předložení Reklamačního formuláře, jehož vzor je dostupný na stránce E-shopu v sekci Reklamační řád. 
5.2Další informace o postupech vyřizování reklamací zboží, včetně informací o nárocích Kupujícího upravuje Reklamační řád Prodávajícího dostupný na webové stránce E-shopu v sekci Reklamační řád.

 

6. Právo odstoupit od Smlouvy

6.1Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dní se počítá ode dne: 
(i) převzetí všech částí objednaného zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou dopravce, 
(ii) převzetí zboží, který byl dodán jako poslední v případě, jestliže se zboží dodává odděleně. 
6.2Právo odstoupit od Smlouvy se nevztahuje na následující: 
(i) na zboží zhotovené podle zvláštních požadavků Spotřebitelské zboží vyrobené na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Spotřebitelské 
(ii) na zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím, 
(iii) na zboží nebo služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení. 
6.3Právo odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím jednoznačně formulovaného prohlášení odstoupit od Smlouvy na adrese uvedené v článku 2.3. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení Smlouvy ZDE.
6.4Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.Ak Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od Zmluvy, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Na vrátenie platieb využije Predávajúci rovnaký spôsob, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, znáša iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
6.5Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud Spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu. 
6.6Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčností zboží. 
6.7V případě kdy je předmětem Smlouvy na dálku poskytování služeb a Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, je Spotřebitel povinen uhradit Prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočte poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve Smlouvě.

 

7. Řešení sporů

7.1Spotřebitel má právo: 
a) obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, 
b) podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, pokud Prodávající na žádost podle předchozího odstavce odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. 
7.2Orgánům dozoru a jedním ze subjektů alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Bajkalská 21 / A, 827 99 Bratislava 27. Spotřebitel může podat návrh na řešení sporů s využitím online platformy, která je dostupná na následujícím webovém sídle: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

8 Závěrečná ustanovení

8.1Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem Slovenské republiky. 
8.2Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2021.