Reklamační řád společnosti Topánky E-shop s. r. o.

se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, Slovensko, identifikační číslo 35 685 913, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, ve vložce č. 10594 / B, oddíl Sro (dále jen "Prodávající").

Tento Reklamační řád Prodávajícího (dále jen "RP") upravuje práva a povinnosti dotčených osob souvisejících se způsobem a podmínkami uplatnění reklamačních nároků Kupujícího - spotřebitele vyplývajících z vad zboží zakoupených prostřednictvím internetového obchodu www.novesta.cz. Kupující označený v tomto RP jako "kupující" nebo "Kupující - spotřebitel" označuje shodně kupujícího v postavení spotřebitele; tento RP neupravuje odpovědnost za vady ve vztahu Prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel. Tento RP vychází ze Všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží při uzavírání smluv na dálku v internetovém obchodě www.novesta.cz. Tento RP nabývá účinnosti dne 1. 2. 2021. Výrazy uvedené velkými počátečními písmeny mají význam uvedený v ust. čl. 1. Všeobecných obchodních podmínek prodeje zboží při uzavírání smluv na dálku v internetovém obchodě www.novesta.cz. Na odpovědnost za vady zboží v případě, že kupující není spotřebitel, se použije platná právní úprava vyplývající z platných obecně závazných právních předpisů.

1. Uplatnění Reklamace
1.1 Kupující je povinen uplatnit nárok z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné odborné péče.
1.2 Kupující je povinen uplatnit Reklamaci u Prodávajícího písemně následujícím způsobem:
a) Vyplněním reklamačního formuláře v příloze č. 1 k tomuto RP, nebo jinou písemností o reklamaci, 
b) Zasláním vyplněného reklamačního formuláře / písemné reklamace na adresu Prodávajícího: EXPANDECO - Topánky E-shop s. r. o., Fraňa Krále 16, 966 81 Žarnovica, Slovensko a / nebo e-mailem na eshop@novesta.sk.
c) V reklamačním formuláři nebo písemné reklamaci důsledně a pravdivě uvede všechny v něm požadované informace a skutečnosti, které by mohly mít vliv na vybavení Reklamace ze strany Prodávajícího a předloží kopii faktury. 
d) Kupující zboží neprodleně předloží / zašle Prodávajícímu na prohlédnuto a prověření reklamovaných vad; 
e) Kupující (na požádání Prodávajícího) předloží i jiné doklady související se zbožím a reklamovaným vadami (např. Potvrzení o úhradě kupní ceny za zboží, apod.) A poskytne veškerou potřebnou součinnost při vyřizování jeho Reklamace.

2. Vybavení Reklamace
2.1 Prodávající vyřídí přijatou reklamaci následovně:
a) Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit - má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. 
b) Kupující může namísto odstranění vady pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady, požadovat: 1. výměnu zboží, 2. pokud se vada týká jen součásti zboží - výměnu součásti. 
c) Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. 
d) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady - má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
e) Ak ide o odstrániteľné vady tovaru, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať – má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
f) Pokud jde o jiné neodstranitelné vady zboží - má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
g) Prodávající vydá písemné potvrzení o uplatnění Reklamace doručí ho Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má Kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. 
h) Prodávající vydá písemný doklad o vyřízení Reklamace do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta k vyřízení Reklamace začala běžet do dne převzetí zboží Prodávajícím.
2.2 Kupující - spotřebitel je povinen rozhodnout o způsobu vyřízení jeho Reklamace, který od Prodávajícího požaduje, nejpozději při zaslání / předložení vyplněného reklamačního formuláře Prodávajícímu. Prodávající na základě jeho rozhodnutí, která z práv si uplatňuje, určí způsob vyřízení Reklamace - předáním opraveného zboží, jeho výměnou, vrácením ceny, vyplacením přiměřené slevy z ceny, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněným zamítnutím bez zbytečných průtahů ihned po uplatnění Reklamace, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění Reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nebo reklamované služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Po určení způsobu vyřízení Reklamace Prodávající Reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech může Reklamaci vybavit i později; vybavení Reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Pokud k převzetí reklamovaného zboží prodávajícím došlo v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí zboží prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení Reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové.
2.3 V odôvodnených prípadoch si Predávajúci vyhradzuje právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania Reklamácie, o čom Kupujúceho riadne upovedomí.
2.4 V případě, že bylo zboží zasláno na odborné posouzení, během provádění odborného posouzení neběží záruční doba. 
2.5 Pokud Kupující - spotřebitel reklamaci uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od Kupujícího - spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu - spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost Prodávajícího vydat Kupujícímu doklad o vyřízení reklamace podle bodu 2.1 písm. h) RP.
2.6 Pokud Kupující - spotřebitel reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost Společnosti za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. 
2.7 Prodávající si vyhrazuje právo nahradit neopravitelné zboží nebo jeho část zbožím podobným, případně vrácením ceny. Prodávající je oprávněn v případě, že tentýž druh náhradního zboží není k dispozici, předat Kupujícímu náhradní zbožím / plnění, který splňuje obdobné parametry dříve poskytnutého zboží / plnění. V případě, že neopravitelné zboží není na trhu dostupný, Reklamace bude vyřízena adekvátní náhradou nebo vrácením ceny ve výši ceny adekvátní náhrady stanovené Prodávajícím. V takovém případě je Prodávající oprávněn rozhodnout o tom, zda Reklamaci vyřídí adekvátní náhradou nebo vrácením ceny.

3. Závěrečná ustanovení 
3.1 Kupující má možnost obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. V případě, že Prodávající odpoví na tuto žádost o nápravu zamítavě nebo neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání vůbec, Kupující - spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Subjektům příslušným na alternativní řešení spotřebitelského sporu je Slovenská obchodní inspekce (příp. Jiná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů, který vede Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky, a jejichž seznam je dostupný na stránkách ministerstva). Kupující - spotřebitel má právo volby mezi subjekty alternativního řešení spotřebitelského sporu. Kupující - spotřebitel může využít internetovou platformu pro podání návrhu na alternativní řešení sporu dostupnou na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3.2 Ve vztahu ke Kupujícímu - spotřebiteli platí, že v rozsahu v jakém ustanovení tohoto RP omezují nebo vylučují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady ve smyslu občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů a souvisejících právních předpisů, se ustanovení tohoto RP nepoužijí a na práva Kupujícího - spotřebitele se použije úprava vyplývající z uvedených právních předpisů. 
3.3 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu a / nebo doplnění RP, přičemž jím upravené znění RP se stává pro Kupujícího závazným okamžikem zveřejnění na internetové stránce Prodávajícího www.novesta.cz.

PŘÍLOHA č.1
Reklamační formulář si můžete stáhnout ZDE.

Nahoru
Dolů